Αριστοτελους Ιστοριαι Περι Ζωων. Aristoteles Thierkunde, by Aristoteles; H. Aubert und Fr. Wimmer (Hg.)

By Aristoteles; H. Aubert und Fr. Wimmer (Hg.)

Show description

Read Online or Download Αριστοτελους Ιστοριαι Περι Ζωων. Aristoteles Thierkunde, kritisch-berichtigter Text, mit deutscher Übersetzung, sachlicher und sprachlicher Erklärung und vollständigem Index, Band I PDF

Similar other social sciences books

General Philosophy of Science: Focal Issues

Scientists use recommendations and ideas which are partially particular for his or her subject material, yet additionally they proportion a part of them with colleagues operating in several fields. examine the organic proposal of a 'natural sort' with the final proposal of 'confirmation' of a speculation by means of yes proof. Or evaluate the actual precept of the 'conservation of power' and the overall precept of 'the harmony of science'.

Sociology, Theology, and the Curriculum (Theology in Dialogue Series)

During this e-book, theologians think of sociological tools, discover social theories of the human agent, and provide a theological transformation of sociology. Spanning such advancements as neighborhood, non-stipendiary ministries, the id of the roots of church development, and giving voice to homosexual and lesbian Christians, this number of leading edge essays presents a desirable and demanding discussion on how the doubtless disparate fields of sociology and theology can light up and increase another.

The Fairy Mythology Illustrative of the Romance and Superstition of Various Countries

An enormous research on fairy and fairy mythology from around the globe. Chapters contain: Persian Romance; The Peri-wife; Arabian Romance; Middle-age Romance; Fairy Land; Spenser's Faerie Queene; Eddas And Sagas; The Alfar; The Duergar; Loki And The Dwarf; Thorston And The Dwarf; The Dwarf Sword Tirfing; Scandinavia; Elves; Sir Olof within the Elve-dance; The Elf-woman And Sir Olof; The younger Swain And The Elves; Svend Faelling And The Elf-maid; The Elle-maids; Maid Vae; The Elle-maid close to Ebeltoft; Hans Puntleder; Dwarfs Or Trolls; Sir Thynne; Proud Margeret; The Troll spouse; The Altar-cup In Aagerup; starting place Of Tiis Lake; A Farmer methods A Troll; Skotte within the fireplace; The Legend Of Bodedys; Kallundborg Church; The Hill guy Invited To The Christening; The Troll grew to become Cat; Kirsten's Hill; The Troll-labourer; The Hill Smith; the lady on the Troll Dance; The Changeling; The Tile-stove leaping Over The Brook; Departure Of The Trolls From Vendsyssel; Svend Faelling; The Dwarf's dinner party; Nisses ; The Nis removal ; The Penitent Nis; The Nis And The Boy; The Nis Stealing Corn; The Nis And The Mare; The Nis using; The Nisses In Vosborg; Necks, Mermen And Mermaids; the facility Of The Harp; Duke Magnus And The Mermaid; Northern Islands; Iceland; Feroes; Shetland; Gioga's Son; The Mermaid spouse; Orkneys; Isle Of Rugen; Adventures Of John Dietrich; The Little Glass Slipper; the fantastic Plough; The misplaced Bell; The Black Dwarfs Of Granitz, and lots of extra.

Der grosse Pöbel- und Sklavenaufstand: Nietzsches Auseinandersetzung mit Revolution und Demokratie

Inhalt
Einleitung
Seite 1
I
Nietzsches Urteil tiber die Franz6sische Revolution
Seite 8
II
Rousseau , Kant und die Moralitat der Revolution
Seite 26
III
Der Umsturz als Autoritatszerfall.
Nietzsches Beschaftigung mit der Geschichte der Revolution
Seite 58
IV
Die offizielle und die verborgene Revolution
Seite 88
V
1848 - spate Folgen einer gescheiterten Revolution
Seite 144
VI
Die soziale Revolution und die sozialistische Bewegung
Seite 141
VII
Aspekte der Demokratisierung
Seite 189
VIII
Der hohere Mensch und seine demokratische Herkunfi
Seite 236
IX
Revolutionare Hoffnungen eines unpolitischen Menschen
Seite 269
Schluss
Seire 296
Anmerkungen
Seite 303
Bibliographie
Seite 384
Personenregister

Additional info for Αριστοτελους Ιστοριαι Περι Ζωων. Aristoteles Thierkunde, kritisch-berichtigter Text, mit deutscher Übersetzung, sachlicher und sprachlicher Erklärung und vollständigem Index, Band I

Example text

Hlafig sind wir hier mit 31 dem aehar&icltigen ~ in der Weile z~en, dass er lllld wir DD&blllngig von einander dieselbe Verbeueraug ftlr no&hwe~ dig ertaaaten. An einer andem Allzahl voa Stellen luaen lieh die Beweise Dicht mit gleicher Evidenz ftlhrea , ·und nur das als gewiB& behaupten, du& die tlberJiefene Leaari "t'erdorben ist. Bedeweile widersprechend wlre, noch UDS von den Sparen der Ueberliefenmg zu weit zu entfernen. Denn es 11ehieo Dtltzlioh aad erlaubt, an die Stelle eiDes ol'enbar vertlll11Chten und sinnwidrigen Textes einen nach solchen GnmclaiLtzen gelndertea, lesbaren und ventlndlicben Tm m aetzen.

1811. ,. ftl ipee editor p. rum I de subaidiisliterariis et peeaniariie quibus Aristoteles in eonquirenda et oonsmibenda dootrina de anünatibu 'U1I8 eBSe videtur aut traditur. Accedant fragmeata carmiois Arebeatrad Siculi 'H6u1tm&etl% inseripti XXXVIII-LXXV, Epimetnun ll J>e fatis hörorum aristoteficorum post mortem Tbeophraati UllqUe ad tempora Syllae pag. , Epimetrum m De librornm ariB&oeelieorum, praecipue physicornm, deacriptione et ordine pag. , Epimetrum IV De fratre Gsiltllmo de Moerbeka, auctore verBioBis opernm Aristotelis et praecipue librorum x historiae de animalibas e graeeo aeeu1o Xlli factae, ei1111que scriptis pag.

2. IDnere Organe 64-86. · · Gehirn • . • . • • • . von Ben und Lunge. 71 . Speiseröhre, )lagen, Dana, Net11111d lfeaeDterium • 72-74 Ben . . . . • ·. . 76-77 Vez:bindung mit Lunge, Bla& . • . . • • • . • 18-79 Zwerchfell • . • • • • • • • • • • • • • • . • • · 80 Leber, Milz, Galle . . . . . . • • • • • 81-82 Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre, Hoden, Oeblr· mutter . . • . . • . . • • . • • • . 83-86 44 U. Anatomie der Blutthiere II, 1-DI, 109. 1. Aeuuere Theile der Blutthiere ll, 1-ll, 80.

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 7 votes

Categories: Other Social Sciences